Przejdź do treści strony

Kontrast:

Wielkość czcionki

Teleporady

Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SUL-MED Tomasz Klimczyk  – Świadczeniodawca, zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy.
Jego treść jest udostępniana:
· w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę
· na stronie internetowej Świadczeniodawcy: www.sul-med.pl
· telefonicznie (na żądanie pacjenta).

TELEPORADY
Świadczeniodawca zapewnia możliwość pacjentom kontaktu w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze Świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki.
Do udzielania Świadczeniodawca teleporad wykorzystuje następujące systemy teleinformatyczne lub systemy łączności: połączenia telefoniczne oraz system wideokonferencyjny wraz z dostępną w placówce infrastrukturą techniczną.
W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o:
kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 44-6172440 w dni robocze, w godzinach 08:00 – 18:00, lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej na stronie www.sul-med.pl
Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do Świadczeniodawcy lub w późniejszym terminie, ustalonym    w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Nawiązanie kontaktu z pacjentem Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą    a pacjentem w celu udzielenia teleporady jest uzależniony od wybranej przez pacjenta metody kontaktu ze Świadczeniodawcą. Kontakt jest nawiązywany w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Świadczeniodawca podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut). Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Dopuszczalna jest też telewizyta za pomocą internetowych kanałów transmisji. Wtedy Pacjent otrzymuje na adres email unikalny link do bezpiecznego połączenia internetowego. Otrzymuje także mailowe przypomnienie 5 minut przed wizytą. Aby podłączyć się do telewizyty Pacjent klika link dostępny w mailu i następuje połączenie. Warunki techniczne: Lekarz musi być w pomieszczeniu z zainstalowaną infrastrukturą umożliwiającą wykonanie tego rodzaju teleporady. Pacjent musi posiadać komputer, telefon lub tablet zainstalowaną przeglądarką Chrome w najnowszej wersji.

Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta. Połączenia telefoniczne Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, którego będzie używać osoba udzielająca teleporady. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność,                     że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.
Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem Świadczeniodawca – w terminie      i o godzinie ustalonych wcześniej – podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem    (w odstępach nie krótszych niż 5 minut). Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany wcześniej.
Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem Świadczeniodawcy. Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

INSTRUKCJE DLA PACJENTÓW
U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.
W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece, SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL, w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).
W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie. Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta
U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.
Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany              w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę –SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany          w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania  oraz            4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji wraz ze swoim numerem PESEL, lub w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).
Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.
Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie            w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.)  na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia), lub w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia                     w Narodowym Funduszu Zdrowia).
Więcej informacji nt. e-zleceń znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.
Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać                    u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

Świadczeniodawca oferuje pomoc w zapoznaniu się  z  Internetowym Kontem Pacjenta. Pozwala ono w szczególności na:
· otrzymywanie e-recepty SMS-em lub e-mailem,
· wykupywanie leków z recepty w różnych aptekach bez utraty refundacji,
· udostępnienie bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków,
· dostęp do danych medycznych dzieci pacjenta do 18. roku życia,
· odbiór kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem).
Więcej informacji nt. Internetowego Konta Pacjenta znajduje się na stronie internetowej
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
Korzystanie z  Internetowego Konta Pacjenta wymaga, aby pacjent dysponował założonym i potwierdzonym Profilem Zaufanym.